கவலைகள் செத்துப்போன அன்று
யார் யாரோ
அழுவதாக கற்பனைசெய்கிறேன்
ஏமாற்றிவிடாதீர்கள்
வாடகைக்காவது பிடித்துவாருங்கள்
அப்படியே
உங்களுக்காக சிரிப்பதற்கும். Posted by Picasa

Advertisements