கவிதை

அழகாய் தான் இருந்தது
பிறந்த
என் குழந்தை!!
சாயல் மட்டும் வேறாக!?
திருத்தப்பட்ட எனது கவிதை

Advertisements